Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut

Yhdysvallat ja EU neuvottelevat kauppasopimuksesta, joka kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Suomi tavoittelee sopimuksella eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyn parantamista tavara- ja palvelukauppaa vapauttamalla sekä avaamalla nykyistä laajemmin Yhdysvaltain julkisia hankintoja kilpailulle.

Neuvottelut kunnianhimoisesta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta alkoivat kesällä 2013. Tavoitteena on WTO-sitoumuksia pidemmälle menevä, laaja-alainen ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen.

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyä halutaan parantaa.

Sopimus sisältää kolme kokonaisuutta: markkinoillepääsyn, sääntelykysymykset ja tullien ulkopuoliset esteet sekä globaalit säännöt.

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus ei automaattisesti kumoa, mitätöi eikä muuta EU:n direktiivejä ja asetuksia. Neuvotteluissa ei puututa tiukkaan EU:n lainsäädäntöön, joka koskee esimerkiksi hormoneja tai on olemassa ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tai ympäristön ja kuluttajien etujen suojelemiseksi.

Neuvottelujen tarkoituksena ei ole heikentää standardeja vaan poistaa tullit ja tarpeeton byrokratia. Turvallisuuden, kuluttajansuojan ja ympäristöasioiden suhteen ei tehdä kompromisseja.

Neuvotteluissa on tarkoitus edetä nopealla aikataululla. EU:n tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen vuoden 2015 kuluessa.

Mitä Suomi tavoittelee?

Suomelle keskeistä on markkinoillepääsyn parantaminen tavarakaupassa, palveluissa ja julkisissa hankinnoissa sekä tullimenettelyjen helpottaminen ja kaupan teknisten esteiden vähentäminen.

Julkisissa hankinnoissa lupaavimpana kasvualueina pidetään tieto- ja viestintäsektoria, energia- ja ympäristöosaamiseen liittyviä tuotteita ja palveluita, terveydenhoitoalaa ja infra-sektoria.

Suomi kiinnittää erityistä huomiota neuvottelujen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ulkoministeriö järjestää neuvotteluista tasaisin väliajoin avoimia kuulemistilaisuuksia, joiden ajankohdista tiedotetaan erikseen.

Suomi tavoittelee EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksella eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyn parantamista tavara- ja palvelukauppaa vapauttamalla sekä avaamalla nykyistä laajemmin Yhdysvaltain julkisia hankintoja kilpailulle.

Monenkeskiset neuvottelut ovat aina olleet Suomelle ensisijaisia. Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan kierroksen pitkittyessä kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten merkitys on kasvanut. Alueelliset ja kahdenväliset järjestelyt täydentävät WTO:n sopimuksia.

Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja koskien neuvotteluita: mary-anne.nojonen@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.1.2017

Takaisin ylös