Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Vireillä olevat ihmisoikeussopimushankkeet

Suomi on osallistunut aktiivisesti useiden ihmisoikeussopimusten ja niiden valinnaisten pöytäkirjojen neuvotteluihin. Suomi haluaa, että oikeuksien tarjoama suoja on mahdollisimman vahva. Sopimusten kansallista voimaansaattamista valmistellaan usein poikkihallinnollisissa työryhmissä.

Yhdistyneet kansakunnat

Tahdonvastaisesti kadonneiden henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Tahdonvastaisesti kadonneiden henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi on vireillä ja tätä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2015.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Eduskunta hyväksyi 3. maaliskuuta 2015 täysistunnossaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan. Tasavallan presidentti ratifioi sopimuksen hallituksen esityksestä (HE 284/2014 vp) 10. huhtikuuta 2015.

Eduskunta edellytti, että ennen kuin Suomi voi loppuun saattaa ratifioinnin, tulee yleissopimuksen 14 artiklan ratifioinnin edellytysten täyttyä kansallisessa lainsäädännössä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvista rajoituksista on asianmukaisesti lailla säädettävä ennen kuin Suomi voi sitoutua yleissopimukseen kansainvälisesti tallettamalla ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerin huostaan. 

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioimiskirjan tallettamisesta.

Lapsen oikeuksien yleissopimus

Yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2011 lapsen oikeuksien yleissopimukseen tehdyn uuden valinnaisen pöytäkirjan, joka mahdollistaa yksilö- ja valtiovalitukset sekä tutkintamenettelyn yleissopimuksella ja sen valinnaisilla pöytäkirjoilla turvattujen oikeuksien loukkauksista. Suomi allekirjoitti valinnaisen pöytäkirjan helmikuussa 2012.

Ratifiointia koskeva hallituksen esitys on  annettu eduskunnalle joulukuussa 2014 (HE 285/2014 vp.).

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojaamista koskeva yleissopimus

Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojaamista koskevan YK:n yleissopimuksen ratifiointiedellytysten tarkastelua tehdään määräajoin. Tällä hetkellä yleissopimuksen ratifiointia ei pidetä tarkoituksenmukaisena.

Suomen lainsäädännössä ei erotella siirtotyöntekijöitä muista maahanmuuttajista. Heitä suojaavat samat perustuslailliset oikeudet ja Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset kuin muitakin maahanmuuttajia.

Euroopan neuvosto

Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Neuvottelut Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen saatiin päätökseen huhtikuussa 2013. Euroopan unionin tuomioistuin antoi lausuntonsa liittymissopimuksesta joulukuussa 2014. Asian käsittely jatkuu EU:n piirissä.

Yleissopimus ihmisen elinten laittoman kaupan vastustamisesta

Yleissopimus ihmisen elinten laittoman kaupan vastustamisesta on hyväksytty Euroopan neuvoston ministerikomiteassa Santiago de Compostelassa 25.3.2015 (CETS 216).

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Päivitetty 24.6.2015

Takaisin ylös