Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Statsunderstöd till människorättsorganisationer och organisationer som stöder OSSE:s verksamhet

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd till människorättsorganisationer och organisationer som stöder OSSE:s verksamhet. Syftet är att öka de finländska frivilligorganisationernas deltagande i OSSE:s verksamhet och stödja samarbete som utgår från OSSE:s säkerhetsbegrepp.

Statsunderstöd för 2015 får sökas nu, och stödet beviljas på ansökan så länge som anslaget räcker.

Ett anslag på sammanlagt 28 000 euro har reserverats för statsunderstöd till organisationer som stöder OSSE:s verksamhet. Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år.

Organisationerna ska själva stå för en del av kostnaderna för det objekt som understöds. Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av stödet tillämpas statsunderstödslagen.

Understödet täcker inte kostnaderna till deras fulla belopp. Organisationen ska själv svara för en del av kostnaderna för det objekt som understöds. Självfinansieringsandelen kan inte betalas med annat offentligt understöd som organisationen eventuellt får.

Syftet med understödet

Syftet med beviljandet av statsunderstöd är att öka de finländska frivilligorganisationernas deltagande i OSSE:s verksamhet och stödja samarbete som utgår från OSSE:s säkerhetsbegrepp. Utrikesministeriet anser att det finländska civila samhällets aktiva insats är ytterst viktig.

I understödsbesluten år 2015 betonar utrikesministeriet projekt som främjar vissa människorättspolitiska mål och prioriteringar. Dessa prioriteringar nämns i statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna och Finlands utrikesförvaltnings strategi för mänskliga rättigheter.

Vem kan beviljas understöd?

Finländska frivilligorganisationer som söker understöd ska vara sammanslutningar (en registrerad förening eller stiftelse) som är registrerade i Finland, inte eftersträvar vinst och har rättshandlingsförmåga.

Vid ansökningstidpunkten ska minst ett år ha förflutit sedan organisationen registrerades. Stödet beviljas inte privatpersoner eller grupper.

Vad kan statsunderstöd beviljas för?

Statsunderstödet kan beviljas som allmänt stöd eller specialstöd och det gäller ett år.

Vid beviljandet av stöd fäster man särskild uppmärksamhet vid bl.a. följande faktorer:

 • en så tydlig definition som möjligt av utbildning, resor, målgrupp, syften, metoder för genomförandet och önskade resultat
 • organisationens förmåga att genomföra den planerade verksamheten
 • målgruppens storlek; målgruppen ska i första hand vara någon annan än organisationens medlemmar
 • organisationens rapportering om stöd som beviljats tidigare (i förekommande fall).

Nedan följer några exempel på kostnader som stödet inte får användas för:

 • administrativa utgifter som kan anses som normala för organisationen
 • representationskostnader
 • publikationer som presenterar organisationen eller dess verksamhet (t.ex. organisationens tidningar eller upprättande eller underhåll av en webbplats)
 • utlandsresor, om inte resan i väsentlig grad hänför sig till OSSE:s verksamhet eller främjande av de mänskliga rättigheterna
 • verksamhet som redan ägt rum. 

Hur man ansöker om stöd

Ansökan om stöd görs på en blankett för människorättsorganisationer och organisationer som stöder OSSE:s verksamhet. En plan för varje objekt som stöd söks för ska fogas till ansökan.

Om organisationen inte tidigare har ansökt om understöd eller det har skett betydande förändringar i dess verksamhet ska också följande handlingar fogas till ansökan:

 • organisationens stadgar
 • kopia av registreringen i föreningsregistret
 • den senaste årsberättelsen
 • det senaste bokslutet.

Ansökningstid: Statsunderstöd kan sökas hos enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter vid utrikesministeriet. Stödet beviljas på ansökan så länge som anslaget i budgetpropositionen 2015 räcker.

Ansökningsblanketter kan beställas på telefonnumret 0295 351 213.

Skicka ansökan till utrikesministeriet på adressen

Utrikesministeriet
Registratorskontoret
PB 176, 00023 Statsrådet

(Besöksadress: Marinagatan 22, Helsinki)

Handläggningen av ansökningarna vid ministeriet tar cirka en månad i anspråk. Meddelande om beslutet sänds till alla organisationer som sökt stöd. Till ett beslut om att stöd beviljas fogas de allmänna villkoren om användningen av stödet. 

Innan stödet betalas ut ska organisationen sända ministeriet ett kontrakt för mottagaren av stödet och en undertecknad anhållan om utbetalning samt ett dokument där det anges vilka av organisationens funktionärer som har namnteckningsrätt.

Rapportering

Organisationen ska rapportera om stöd som beviljats för 2015 inom en månad efter beslutet.

Närmare information

Närmare information om ansökningsförfarandet fås per telefon på numret 0295 351 213 eller per e-post av Annikki Berghem (annikki.berghem@formin.fi).

Takaisin ylös