Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kehitysyhteistyön seuranta ja arviointi

Kehitysyhteistyö on tarkoin valvottua toimintaa. Ulkoministeriön lisäksi tavoitteiden saavuttamista ja rahankäyttöä seuraavat monet ulkopuoliset toimijat.

Kehitysyhteistyötä valvotaan

Kehitysyhteistyöhankkeita ja -ohjelmia seurataan kaikissa vaiheissa.

Suunnitteluvaiheessa hankkeelle tai ohjelmalle määritetään tavoitteet ja toteutustavat. Samalla arvioidaan tulosten saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallintakeinot. Riskit liittyvät tyypillisesti esimerkiksi yhteiskunnan vakauteen, paikallisen kumppaniorganisaation osaamiseen tai korruptioon.

Toteutusvaiheessa kaikki kehitysyhteistyötä tekevät raportoivat ministeriölle saamansa rahoituksen käytöstä ja toiminnan tuloksista. Ministeriön ja edustustojen virkamiehet seuraavat työn edistymistä, rahankäyttöä, riskejä ja raportoinnin luotettavuutta ohjausryhmien, hankevierailujen ja väliarvioiden sekä säännöllisen yhteydenpidon avulla. Lisäksi ministeriö teettää ulkopuolisilla tilintarkastusyrityksillä tilin- ja toiminnantarkastuksia. Niissä asiantuntijat arvioivat kirjanpidon lisäksi sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä toiminnan laatua.

Hankkeen/ohjelman päättyessä toteuttaja kokoaa tulokset ulkoministeriölle annettavaan loppuraporttiin. Jos varoja jää yli, ne palautetaan ministeriölle. Työn tuloksia voidaan arvioida myös jälkikäteen tehtävissä evaluoinneissa.

Monenkeskisen yhteistyön valvonta

YK:n kehitysjärjestöillä ja kansainvälisillä kehitysrahoituslaitoksilla on omat kattavat valvonta- ja tarkastusmekanisminsa. Niiden avulla ne varmistavat talouden ja hallinnon asianmukaisen toiminnan myös korkean riskin toimintaympäristöissä. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. väärinkäytösten raportointijärjestelmät ja väärinkäytöksistä ilmoittaneiden suojelu sekä riskeihin perustuva tilintarkastussuunnittelu ja henkilöstön koulutus korruption ja väärinkäytön ehkäisemiseksi. Varainkäyttöä valvovat sekä sisäiset että ulkoiset tilintarkastusyksiköt ja tilintarkastajat. Toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittaisissa raporteissa sekä evaluointien avulla.

YK:ssa tilintarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaa järjestön sisäisen tarkastuksen toimisto, joka raportoi järjestön johtokunnalle. Jäsenmaat, ml. Suomi, valvovat rahoituksen käyttöä osallistumalla kehitysjärjestöjen ylintä päätösvaltaa käyttävään johtokuntaan. Sisäisen tarkastuksen raportit ovat olleet julkisesti saatavilla järjestöjen internet-sivustoilla syyskuusta 2012 lähtien. Kehitysrahoituslaitoksissa varainkäytön oikeellisuutta valvovat korruption ja väärinkäytön vastaista työtä tekevät yksiköt. Ne tutkivat ilmoitetut väärinkäytösepäilyt, valvovat hankintaprosesseja ja tekevät suosituksia käytäntöjen parantamiseksi. Kehityspankit tekevät keskenään yhteistyötä väärinkäytösten ehkäisemiseksi mm. vaihtamalla tietoja väärinkäytöksiin syyllistyneistä yrityksistä ja sanktioimalla niitä yhdessä.

Evaluoinnit arvioivat tuloksia

Kehitysyhteistyön evaluoinneilla tarkoitetaan riippumattomien asiantuntijoiden tekemiä arviointeja kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta. Evaluoinneilla tutkitaan, miten hyvin työ saavuttaa sille asetetut tavoitteet: onko tehty oikeita asioita ja onko työ ollut tehokasta. Todettujen vahvuuksien ja heikkouksien pohjalta evaluoijat antavat suosituksia siitä, miten kehitysyhteistyötä voidaan parantaa.

Ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11) vastaa ulkoministeriön kannalta merkittävien laajojen evaluointien teettämisestä keskitetysti. Lisäksi muut ulkoministeriön yksiköt teettävät evaluointeja, joissa arvioidaan yksittäisiä hankkeita yhteistyömaissa tai yksittäisen järjestön kanssa.

Sisäinen tarkastus valvonnan työkaluna

Ulkoministeriössä toimii sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka tarkastaa ulkoministeriön ja edustustojen toimintaa. Kehitysyhteistyön tarkastuksissa tutkitaan sitä, onko hankkeiden ja ohjelmien valvonta riittävää ja tehokasta. Lisäksi arvioidaan, varmistavatko toimintatavat sen, että varoja käytetään oikeaan tarkoitukseen. Arvioiden pohjalta sisäinen tarkastus antaa suosituksia valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi sekä seuraa suositusten toimeenpanoa.

Kehityspoliittinen toimikunta seuraa ja arvioi

Valtioneuvoston asettama kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on neuvoa-antava elin, joka koostuu eduskuntapuolueiden, etu- ja kansalaisjärjestöjen edustajista sekä tutkijoista. Toimikunta seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaihin vaikuttavilla politiikka-aloilla. Se arvioi kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Se myös edistää kehityskysymyksistä käytävää keskustelua Suomessa.

Väärinkäyttöön puututaan

Kehitysyhteistyötä tehdään vaikeissa olosuhteissa – maissa, joissa hallinto ei toimi, ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja korruptio on ongelma. Työhön liittyviä riskejä arvioidaan ja seurataan tarkasti, mutta joskus ne toteutuvat kaikista varotoimenpiteistä huolimatta.

Kaikilla kehitysyhteistyötä tekevillä on velvollisuus ilmoittaa ulkoministeriölle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä. Lisäksi ministeriö otti kesäkuussa 2014 käyttöön sähköisen palvelun, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa, jos epäilee kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä. Ulkoministeriö selvittää kaikki epäilyt ja väärinkäytetyt varat peritään takaisin. Epäilyistä ilmoitetaan valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lisäksi tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille.

Ministeriön tietoon tulee vuosittain noin 30 kehitysyhteistyövaroihin kohdistuvaa väärinkäyttöepäilyä. Useimmiten kyse ei ole tarkoituksellisesta väärinkäytöstä vaan kirjanpidon tai raportoinnin virheestä. Suurimmassa osassa tapauksista varainkäytöstä saadaan epäilyn kohteelta riittävä lisäselvitys, epäily osoittautuu muuten aiheettomaksi tai varat palautetaan ulkoministeriölle ilman takaisinperintää. Vuonna 2016 tehdyt takaisinperintäpäätökset olivat yhteensä 151 131 euroa.

Korruptiota torjutaan kehitysyhteistyöllä

Kehitysyhteistyöllä tuetaan korruption ennaltaehkäisyä. Hyvää hallintoa voidaan edistää muun muassa vahvistamalla parlamentin ja viranomaisten valvontaroolia sekä parantamalla julkisen tiedon saatavuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia vaatia tietoa kehitysohjelmien tuloksista ja resursseista.

Ulkoministeriö julkaisi syksyllä 2012 kehitysyhteistyötä tekeville tarkoitetun korruption vastaisen käsikirjan, joka tarjoaa työkaluja onnistuneeseen kehitysyhteistyöhön vaativissakin toimintaympäristöissä.

Epäiletkö varojen väärinkäyttöä?

Jos epäilet kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä, kuten lahjontaa, kavallusta tai muuta avustuksen ehtojen vastaista menettelyä, voit ilmoittaa siitä sähköisen palvelumme kautta.

.

Takaisin ylös